BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO MỜI THẦU: MUA SẮM TRỰC TIẾP VẬT TƯ TIÊU HAO - HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM 2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

      Tên Bên mời thầu: Bệnh Viện Truyền máu Huyết học

      Tên gói thầu: Mua sắm trực tiếp vật tư tiêu hao - hóa chất xét nghiệm năm 2020

     Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn thu phí (kể cả nguồn do cơ quan BHXH thanh toán) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

      Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp

      Thời gian nhận HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 05 năm 2020 (trong giờ hành chính)

      Địa điểm nhận HSYC: Khoa Dược, tầng hầm, 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

      Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí

      Địa chỉ nhận HSYC: Khoa Dược, tầng hầm, 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

      Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 05 năm 2020

      Bảo đảm dự thầu: không có

     HSĐX sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường lầu 4, 118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Tp. HCM

      Bệnh Viện Truyền máu Huyết học kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

      Ghi chú: Vui lòng mang theo Giấy giới thiệu khi đến liên hệ công việc và USB chép dữ liệu đấu thầu

Đại diện bên mời thầu

 

Giám đốc

(đã ký)

TIN KHÁC