BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT VẬT TƯ LẦN 2


                 

 

SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BV TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC
 
Số1682/TB-TMHH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020  


THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

 

      Kính gửi: Quý công ty
 

Bệnh Viện Truyền máu Huyết học kính mời quý công ty gửi bảng chào giá theo danh mục hàng hóa của bệnh viện (danh mục đính kèm)

Công ty vui lòng chào giá theo biểu mẫu của bệnh viện và có điền đầy đủ thông tin về phân nhóm kỹ thuật theo Thông tư 14/2020/TT-BYT ban hành ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế (Đính kèm)

Hạn chót gửi báo giá cho Bệnh viện: 26/10/2020

 

GIÁM ĐỐC

 
(đã ký)
 
 
 
  BIỂU MẪU BẢNG BÁO GIÁ: /uploads/ThongBaoMoiChaoGia.doc 
 
  DANH MỤC MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ LẦN 2: /uploads/XIN BAO GIA.pdf
 
 

TIN KHÁC