BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2020

Vui lòng bấm vào link đính kèm : /uploads/BANG GIA DIEU TRI.pdf 
 
 
 
 

TIN KHÁC