BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO THỜI GIAN TIẾP NHẬN MÁU TẠI KHOA TIẾP NHẬN HIẾN MÁU – BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

TIN KHÁC