BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LẦN 2 NĂM 2017

- THÔNG BÁO MỜI THẦU (file đính kèm: /uploads/2017/THONG BAO MOI THAU-2017.pdf)

 
- QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHẸ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  (file đính kèm: /uploads/QUYET DINH PHE DUYET KHLCNT-2017.pdf)
Phòng Vật tư trang thiết bị

TIN KHÁC