BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2019 CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CÁN BỘ Y TẾ TẠI BV. TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC 
>> CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CÁN BỘ Y TẾ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP MÃ ĐÀO TẠO C01.25 (Link truy cập /uploads/CHUONG TRINH DAO TAO.pdf )
>> PHIẾU ĐĂNG KÝ (Link truy cập /uploads/PHIEU DANG KY 1.pdf )
 
 

TIN KHÁC