BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO CHIÊU SINH NĂM 2018 CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CÁN BỘ Y TẾ TẠI BV. TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

 
 
 
 
>> CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CÁN BỘ Y TẾ ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP MÃ ĐÀO TẠO C01.25 (Link truy cập /uploads/chuong trinh.pdf)
>> PHIẾU ĐĂNG KÝ (Link truy cập /uploads/PHIEU DANG KY KHOA HOC.pdf )TIN KHÁC