BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh lần đầu theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 (Link đính kèm: /uploads/2014.09.22_3021. QD-SYT.pdf)
 
2. Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 (Link đính kèm: /uploads/2016.09.21_1619. QD-SYT.pdf)
 
3. Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 và Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 (Link đính kèm: /uploads/2017.03.23_222. QD-SYT.pdf)
 
4Quyết định về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 21/2017/TT-BYT cũa Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/201/TT-BYT ngày 11/12/2013 của bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Link đính kèm: /uploads/2017.06.16_831. QD-SYT.pdf)
 
 
 

TIN KHÁC