BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN TRUYỀN MÁU NĂM 2017

- BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN TRUYỀN MÁU (File đính kèm: /uploads/2017.09.14_911. nop BC ATTM.pdf).
 
- BẢNG KIỂM TRA AN TOÀN TRUYỀN MÁU TẠI CƠ SỞ SỬ DỤNG MÁU (File đính kèm: /uploads/BIEU MAU ATTM.pdf)
 
Phòng Kế hoạch tổng hợp

TIN KHÁC