BỆNH VIỆN
TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

Bệnh viện Truyền máu Huyết học thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 như sau:
1. Danh sách kết quả xét tuyển viên chức: vui lòng xem TẠI ĐÂY.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết kết quả xét tuyển, thí sinh có nhu cầu nộp đơn phúc khảo về Phòng Tổ chức cán bộ, số 118, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5.
Chi tiết thông báo chính thức và đơn phúc khảo vui lòng xem TẠI ĐÂY
 
                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
                                                                                                                     CHỦ TỊCH
                                                                                                          BS. CKII. Phù Chí Dũng
                                                                                                                        (đã ký) 

TIN KHÁC